I'm yixiu

一个菜鸟,爱好码代码、玩游戏,喜欢折腾一些计算机相关的东西

一直相信代码能改变这个世界爱心

yixiu - bash
root@yixiu ~ ./weather.sh

root@yixiu ~ pwd

/www/wwwroot/yinjiangbi.cn/plugin/xn_nav_2/view/htm

root@yixiu ~ cat /me.txt

爱好计算机,会去自学自己感兴趣的东西,喜欢折腾去解决一切问题

root@yixiu ~ sudo rm -rf /过去的自己/*
yixiu - bash
root@yixiu ~ ./links.sh

我的其他站点:

root@yixiu ~